O Katedře obecné antropologie

Sociokulturní antropologie

Etologie člověka

Historická antropologie

Filosofická antropologie

Výjezdní semináře, workshopy


Katedra obecné antropologie je interdisciplinární akademické pracoviště, které se zaměřuje na antropologický rozměr několika zavedených vědeckých disciplín. Zatímco se však sociokulturní antropologie v rámci sociálních věd v posledních letech v českém prostředí již etablovala jako samostatný obor, představuje historická antropologie jen jeden z mnoha přístupů ke studiu dějin, resp. způsobů jejich interpretace, inspirovaný právě kulturní a sociální antropologií. Filozofickou antropologii spojuje s těmito dvěma disciplínami zájem o reflexi postavení člověka v jeho společenské, kulturní a duchovní podmíněnosti. Etologie člověka doplňuje pohled na člověka o poznání zákonitostí lidského chování a jeho biologických funkcí.


V duchu zaměření Fakulty humanitních studií je v centru zájmu obecné antropologie člověk ve své biologické, sociální a kulturní určenosti a historické proměnlivosti, studium na Katedře OA však přitom vychází z pluralitního chápaní věd o člověku a usiluje o porozumění různosti východisek jednotlivých subdisciplín. Vyučující katedry kladou ve své pedagogické i výzkumné činnosti důraz na kritickou reflexi vlastních badatelských pozic a postupů, stejně jako na reflexi samotné akademické praxe, stejně jako jiných způsobů zprostředkování vědění.


Studijní program je koncipován tak, aby kromě důkladné metodologické a teoretické průpravy nabízel i možnost integrace nových oblastí bádání do studijního kurikula. Multidisciplinární charakter pracoviště přitom vytváří ojedinělý prostor pro komunikaci a sdílení znalostí, badatelských záměrů a realizací výzkumů napříč specializacemi.


Studium na Katedře obecné antropologie je zajímavé a napínavé. Chcete vědět, proč tiskařští učni ve 20. letech 18. století popravili kočky svého mistra? Chcete znát širší kontext Rijkjaardova plivnutí na Vollera během fotbalového zápasu na mistrovstvi světa? Opravdu je hranice mezi lidským a zvířecím tak jasná, jak se na první pohled zdá? Existovaly dříve peníze, nebo dluhy? Jsou zrzaví lidé potomky neandertálců? Víte, že západní společnosti nikdy nebyly moderní? Chcete dozvědět, jak jazyk, kterým mluvíte, ovlivňuje vaše vnímání prostoru? Staňte se našimi studenty. Těšíme se na vás!


Sociokulturní antropologie

Specializace sociokulturní a lingvistická antropologie vychází z teoretického i metodologického důrazu na reflexivní metody výzkumu. Těžiště studijního programu spočívá v kurzech zaměřených na metodologické, teoretické a epistemologické promýšlení etnografie. Ta je chápána v poststrukturalistickém duchu ve své dvojjediné podobě jako dynamický způsob vztahovosti při výzkumu a jako specifický žánr. Vychází se z poučení o konstatním propojení teorie a metodologie, subjektu a objektu výzkumu, analytických nástrojů a jazyka vědy při procesu zkoumání. Nabídka povinně volitených kurzů pokrývá stěžejní oblasti bádání v sociokulturní antropologii: studia moci a směny, způsobů sociální organizace a symbolických forem. Jednotlivé kurzy tyto oblasti představují na konkrétních fenoménech v závislosti na výzkumném zaměření vyučujícího. K hlavním tématům výzkumu na katedře patří studium pohybu lidí, věcí a vedění, zejména s ohledem na genderové a politicko-ekonomické souvislosti, studium procesů marginalizace, vytváření hranic a etnických konfliktů s důrazem na post-socialistický kontext, ale také studium materiální kultury/materiality. V souladu s novými trendy ve vývoji oboru přibyly v paletě výzkumných zaměření katedry i kvalitativní studium vědy a technologií a studium jazykových systémů v silversteinovském duchu, jež se zaměřuje na metapragmatické aspekty komunikace. K význačným rysům pojetí sociokulturní antropologie na katedře patří, že se upouští od scholastického pojetí dějin oboru. Spíše než na historickou úplnost se klade důraz na detailní prezentaci monografií z různých oborů společenských věd, které mají aktuálně vliv na pojetí sociálních a kulturních teorií.


Etologie člověka

Etologie člověka je studijní specializace, která se zaměřuje na studium lidské psychiky a chování pomocí přírodovědných nástrojů. Vychází tak především z faktu, že lidská psychika a chování, stejně jako lidské fyzické znaky, jsou produktem biologické evoluce, a snaží se nalézt evoluční (tedy ultimátní) funkce psychických procesů a chování člověka. Dále se zaměřuje také na popis mechanismů, např. kognitivních, fyziologických či behaviorálních, které tyto funkce bezprostředně umožňují. Přírodovědecký přístup je zřejmý nejen ve způsobu kladení otázek, ale také v použité metodice, kde dominantní jsou experimentální postupy a jiné kvantitativní metody. Specializace Etologie člověka na katedře Obecné antropologie FHS UK svůj badatelský zájem soustřeďuje na problematiku lidského chování a kognice v kontextu výběru partnera a partnerského vztahu, ontogenezi kognitivních schopností člověka, lidský vzhled a neverbální i verbální komunikaci ve vztahu s osobnostními rysy, lidskou sexualitu, historicko-teoretické aspekty věd o chování živočichů, kognitivní schopnosti zvířat, fylogenezi člověka a další příbuzná témata. Příklady konkrétních výzkumných témat, kterým se studenti mohou věnovat v současné době: souvislost tance a osobnosti člověka, osobnostní rysy a atraktivita projevující se v lidském hlase, ontogenetický vývoj čichových schopností, morfologické a behaviorální koreláty sexuálních prožitků, žárlivost a nevěra, vývoj gramotnosti u dětí, evoluční vývoj lidské laterality, člověk a domácí zvíře, atraktivita typů ošacení, schopnosti tvořit abstraktní pojmy u papoušků šedých. V rámci studia lze také rozšířit svůj záběr o studijní témata spolupracujících pracovišť, jako např. PřFUK, AV ČR, ČVUT, Sexuologický ústav, atd.


Historická antropologie

Specializace Historická antropologie na rozdíl od většiny historických pracovišť v České republice zaměřuje nejen na pramenný výzkum a jeho kontextualizaci, ale také na co nejdůslednější práci se sociálně vědními koncepty a teoriemi, na reflexi pojmosloví a konsekventní uplatnění konceptů při analýze a interpretaci. Historickou vědu z tohoto hlediska pojímáme jako jeden z mnoha oborů na poli sociálních věd, se všemi interpretačními, politickými a dalšími důsledky, které plynou z tohoto pojetí. Vzhledem k propojení studia především se specializací socio-kulturní antropologie klademe rovněž velký důraz na interdisciplinaritu studia a studentského výzkumu. Z konceptuálního hlediska převažují mezi diplomními projekty práce orientované na historickou vědu po jazykovém obratu, především na dějiny nejrůznějších historických reprezentací, diskursivní analýzu, dějiny těla, mikrohistorii či na symbolickou antropologii. Nebráníme se ovšem ani více makrohistorickým přístupům. Na rozdíl od klasické německojazyčné historické antropologie se nezaměřujeme pouze na dějiny raného novověku, nýbrž podporujeme stejnou měrou projekty, které zpracovávají témata z moderních i nejnovějších dějin. Diplomním projektům je věnována individuální pozornost, diskuse o nich probíhají v rámci Diplomního semináře. Vzhledem k orientaci studia aktivně podporujeme výjezdy na zahraniční stáže a úspěšně zapojujeme studující do grantových a univerzitních badatelských projektů, například v rámci tzv. Specifického studentského výzkumu.


Filosofická antropologie

Specializace Filosofická antropologie realizuje originální a ojedinělé pojetí filosofické antropologie. Filosofická antropologie, jež bývala dosud spojována s německými autory Maxem Schelerem či Arnoldem Gehlenem, měla být syntetickou disciplínou zaštiťující celek poznání člověka. Filosofická antropologie měla v tomto smyslu poskytovat jednotný pojem člověka, jednotnou interpretaci lidství člověka. V takovému projektu nemohla nabídnout nereduktivní syntézu tak komplexního celku poznání, jakými jsou anatomie, paleoantropologie, etologie, psychologie, lingvistika, a mnoho dalších. Filosofická antropologie, již nabízíme na katedře obecné antropologie, neusiluje o syntetický přístup k člověku, nenadřazuje filosofickou interpretaci poznatkům speciálních, zvláště přírodních, věd o člověku. Nejde však ani o filosofickou antropologii, jež by bezprostředně poznávala člověka jako objekt zkoumání. Filosofická antropologie nemá být korektivem „naturalizujícího“ přístupu k poznání člověka. Pozitivní vymezení filosofické antropologie vychází z představy, že člověk jakožto dějinná, kulturní, sebe-vědomá bytost formuje sebe sama, čili své lidství nabývá a utváří. Člověk se člověkem nerodí, rodí se jedině jako zvíře „homo sapiens“, jež teprve druhotně podstupuje vlastní „hominizaci“. Být člověkem znamená primárně sdílet obecné kulturní, dějinné, morální, ideové charaktery, jež s lidstvím spojujeme. Filosofická antropologie proto, v takovém pojetí, primárně zkoumá obrazy člověka. Obrazem člověka se nerozumí pouhá filosofická tematizace člověka; filosofická antropologie není subdisciplínou dějin filosofie. Filosofická antropologie se totiž věnuje problému působnosti obrazů člověka. Každá doba, kultura, dokonce i význační jedinci, formulují způsob, jak má člověk náležitě být člověkem. Lidství je normativní, nárokové, vymáhané – obraz člověka je působný. Obrazy člověka proměňují společnost, disciplinují jedince, přetváří k svému obrazu ony nehotové homo sapiens. Být člověkem doby osvícenství znamená podléhat zcela specifickému nároku toho, co znamená být člověkem, jakým já sám mám být a co mám dělat. Být člověkem v stalinském Sovětském svazu opět nárokuje cosi nového – a i tato doba svůj nárok, svůj obraz, vymáhá a trestá deviace. Filosofická antropologie na katedře obecné antropologie metodicky využívá z velké míry hermeneutických přístupů k textovým zdrojům obrazů člověka a jejich kulturní tradice. Tento přístup je však současně doplňován a revidován z pozice fenomenologie a kontextuálního čtení v tradici „intellectual history“.


Filosofická antropologie se na tomto půdorysu zaměřuje na zkoumání:


  • obrazů člověka – jejich struktury, dynamičnosti (vztahu „přirozeného“ a náležitého lidství);

  • zdrojů obrazů člověka – zvláště filosofii a náboženství;

  • nástrojů působnosti – jako jsou zvláště normativní příkazy, zákazy, morálka, disciplinační prostředky, apod.;

  • dějinného „přežívání“ obrazů člověka – zvláště na „filosofické mýty“, zakládající a průběžně určující tropy a motivy evropské kulturní tradice, jež prekonfigurují konkrétní obrazy člověka;

  • transformativní filosofie – filosofie jako taková znamená pokyn a nárok „stávání se dobrým člověkem“ – stávání se tím, kým člověk má být. Filosofie obrazy člověka ustavuje, formuluje, ale zároveň i požaduje. Být filosofem znamená primárně transformaci, faktickou proměnu vlastní existence filosofa;

  • autorství ve filosofii – čili specifický vztah autora a příjemce, učitele a žáka, filosofa a následníka.Výjezdní semináře, workshopy a exkurze


Na katedře se pravidelně organizují workshopy a výjezdní semináře v rámci jednotlivých specializací. Jejich cílem je nejen prohlubování znalostí studentů a jejich zájmu o studium, ale také podpora komunikace a spolupráce mezi studenty.

Více informací o aktuálním dění je možné najít také na oficiálních facebookových stránkách:


Katedra obecné antropologie FHS UK: https://www.facebook.com/katedra.OA

Filosofická antropologie:

https://www.facebook.com/spolecnostprofilosofickouantropologii


Pec pod Sněžkou, Krkonoše (2016)


První výjezdní seminář filosofické antropologie v rámci projektu "Obrazy člověka".Pec pod Sněžkou, Krkonoše (2017)


Studenti filosofické antropologie se letos již potřetí sešli v Krkonoších, aby společně v rámci kolokvia prezentovali témata svých diplomových a dizertačních prací. Starší studenti na vybraná témata pronesli odborný příspěvek, nováčci kromě lepšího pochopení toho, oč ve filosofické antropologii jde, také poznali své spolužáky i vyučující. Z otevřené diskuse, jež následovala po každém vstupu, si každý odnesl mnoho nových podnětů. Program byl, tradičně, obohacen výstupem na Sněžku.Smolenice, Slovensko (2017)


Smolenice, Slovensko (2017)


Na mezinárodní konferenci Slovenského filozofického zväzu pri SAV věnované teoretickým a praktickým aspektům pravdy, jako i připomenutí úmrtí Jana Patočky, vystoupili vyučující specializace filosofické antropologie se svými příspěvky. Studenti, kteří se konference pro tentokrát účastnili pasivně, se těšili nejen bohatému výběru příspevků, ale také cenným zkušenostem, které zde nabyli.
Se studujícími specializace sociokulturní antropologie jsme realizovali několik aplikovaných výzkumů pro externí zadavatele, jako jsou pražské městské části či Institut plánovaní a rozvoje. Poslední výzkum z roku 2017 se týkal velkého developerského projektu na Praze 5, kde jsme zkoumali, jaká očekávání mají v souvislosti s výstavbou obyvatelé bezprostředního okolí plánované výstavby a k jakým specifickým strategiím jednání je tato očekávání vedou.Veltrusy (2017)


V roce 2017 se začal pořádat výjezdní seznamovací workshop pro studující, kteří nastupují do prvního ročníku magisterského studia a chtějí se specializovat na sociokulturní antropologii. Místem našeho říjnového setkání byl zámek Veltrusy, kde jsme kromě pracovní části (přestavení studia a vyučujících formou volných přednášek) strávili příjemný čas též prohlídkou zámku, procházkou zámeckým parkem a vzájemným seznamováním.Teplice (2017)


Také na historické antropologii jsou součástí výuky i studentské exkurze. Loni jsme organizovali exkurzi "Vyměřený svět", během níž jsme zkoumali pozůstatky osvícenské státní správy v severních Čechách (vznik úředních budov, hraničních přechodů, regulovaných říčních toků apod.) a jejich vliv na českou společnost. Letošní exkurze nazvaná "Reformisté, nebo zpátečníci" zase mapovala osvícenské reformy a proces státní centralizace na jihočeských panstvích.Poslední změna: 22. únor 2018 09:42 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katedra obecné antropologie

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

José Martího 31

162 52 Praha 6 - Veleslavín


Mgr. Jakub Marek, Ph.D. vedoucí katedry

tel. 220 172 417

e-mail:


Mgr. Jan Potoček, tajemník katedry

tel. 220 172 419

e-mail:

úřední hodiny: Pondělí: 10:00 - 13:00 či individuálně po předešlé dohodě e-mailem.


Jak k nám